Liên lạc

Liên lạc nhanh

Có thể tôi đi công tác vùng không có sóng và chưa thể liên lạc ngay, nhưng tôi sẽ liên lạc ngay lại với bạn khi có thư.

Một số website

Hợp tác xã Tân Lạc Sơn: Tanlacson.com

Du lịch Thác Mu: Thacmu.com

Shop Cây thuốc: shopcaythuoc.com

Miến dong Phia Đén: Phiaden

Hợp tác xã Lúa tẻ râu Song Khủa: Songkhua.com